ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

01 гру 09:00 Категорію «---»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом головного лікаря
Назарчук А.В.
від 01 грудня 2019 р. №1

      ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
про надання медичних стоматологічних послуг

           Фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності  Назарчук Андрій Віталійович, який діє на підставі ліцензії МОЗ України ( надалі «ВИКОНАВЕЦЬ») , з  одного боку і Фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг (надалі іменується "Пацієнт"), разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про наступне:


1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ


Договір – двостороння письмова угода між ВИКОНАВЦЕМ та ПАЦІЄНТОМ щодо порядку та умов надання платних стоматологічних послуг.

Медична допомога – за даним Договором охоплює: лікування (терапевтичне та хірургічне),протезування, діагностичні, профілактичні заходи, або окремі огляди ПАЦІЄНТА з видачею висновків чи інших документів, обстеження.

План лікування – наступний порядок надання медичної допомоги конкретному пацієнту із зазначенням переліку видів медичних втручань, їх кількості та тривалості процесу надання медичної допомоги.

Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою dr-nazarchuk.ua , яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються 


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. ПАЦІЄНТ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе обов’язок надати медичні стоматологічні послуги відповідно до виставленого діагнозу.


3. ПРАВА СТОРІН


3.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.1.1. Відмовити ПАЦІЄНТОВІ в наданні стоматологічних послуг у випадках: виявлення у ПАЦІЄНТА під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного у Ліцензії ВИКОНАВЦЯ переліку дозволених видів лікування, окрім випадків, коли ВИКОНАВЕЦЬ має можливість запросити профільного фахівця з іншого медичного закладу;

3.1.2. Не надавати стоматологічні послуги без належного підтвердження ПАЦІЄНТОМ взяття ним зобов’язань з оплати медичної допомоги.

3.1.3. Відмовити у лікуванні особі, яка перебуває в алкогольному чи наркотичному сп’янінні, або іншому хворобливому стані, що перешкоджають наданню якісних стоматологічних послуг.

3.1.4. Припинити лікування ПАЦІЄНТА, який свідомо, без посилання на поважні причини не виконує медичні приписи й вказівки лікуючого лікаря.

3.1.5. Зупинити надання стоматологічних послуг у випадку відмови відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що спричинив ПАЦІЄНТ, або особи, які його супроводжують, внаслідок навмисного пошкодження майна ВИКОНАВЦЯ.

3.1.6. Припинити лікування ПАЦІЄНТА в результаті вчинення ним або особами, що його супроводжують, інших порушень, які завдали істотної шкоди (чи загрожують) інтересам або майну ВИКОНАВЦЯ чи інших ПАЦІЄНТІВ, про що складається відповідний акт (Додаток).

3.1.7. Відмовитися від подальшого ведення ПАЦІЄНТА та достроково розірвати цей Договір при відмові ПАЦІЄНТА від подальшого лікування або у випадках, коли ПАЦІЄНТ наполягає на використовуванні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України.

3.1.8. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання  ПАЦІЄНТОВІ медичної інформації.

3.2. ПАЦІЄНТ має право:

3.2.1. Узгодити з ВИКОНАВЦЕМ всі передбачені основні та додаткові витрати на лікування, діагностику, реабілітаційні та інші процедури, шляхом складання попереднього плану лікування (Додаток).

3.2.2. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість медичної допомоги, умови її надання ВИКОНАВЦЕМ, стан свого здоров’я, мету запропонованих медперсоналом ВИКОНАВЦЯ (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризиків для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може бути обмежена ВИКОНАВЦЕМ.

3.2.3. Сплачувати за лікування частинами, за умови погодження з адміністрацією ВИКОНАВЦЯ

та до закінчення лікувальних чи інших процедур.

3.2.4. Отримати попередній рахунок вартості лікування (Додаток) перед початком лікування,

проведенням діагностичних заходів, консультацій, за винятком гострої патології (після обстеження

та надання невідкладної допомоги).

3.2.5. Відмовитися від подальшого одержання стоматологічних послуг.


4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

4.1.1. Провести в узгоджений з ПАЦІЄНТОМ час співбесіду та огляд ПАЦІЄНТА для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування, і

про результати проінформувати ПАЦІЄНТА.

4.1.2. При необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього проінформувати про це ПАЦІЄНТА й направити його для проходження обстеження в іншу лікувально-профілактичну установу.

4.1.3. Відповідно до поставленого остаточного діагнозу й попереднього плану лікування (Додаток), які погоджуються СТОРОНАМИ, здійснити якісне лікування відповідно до сучасних медичних критеріїв якості методів лікування, що дозволене на території України.

4.1.4. До початку роботи погодити строки виконання робіт.

4.1.5. Поетапно погоджувати із ПАЦІЄНТОМ час, призначений для лікування.

4.1.6. До початку роботи дати, а після закінчення роботи уточнити лікарські призначення й рекомендації, які надати ПАЦІЄНТОВІ в письмовій формі для неухильного їхнього дотримання (в Додатку).

4.1.7. При виникненні в ході лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування проінформувати про це ПАЦІЄНТА до надання додаткових послуг (окрім тих, що виникають під час хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату втручання).

4.1.8. Забезпечити надання ПАЦІЄНТОВІ всієї необхідної медичної допомоги, передбаченої цим Договором і Додатками до нього.

4.1.9. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, види і результати медичних обстежень й оглядів, встановлений діагноз й інші медичні відомості, інтимну та сімейну сторони життя ПАЦІЄНТА.

4.1.10. Видавати ПАЦІЄНТОВІ виписку з історії хвороби, передбачені чинним законодавством, довідки та інші документи.

4.1.11. Надавати ПАЦІЄНТОВІ медичну інформацію у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.

4.2.ПАЦІЄНТ зобов’язаний:

4.2.1. Заповнити в повному обсязі запропоновану первинну анкету (інформаційну картку). 

4.2.2. З’являтися до ВИКОНАВЦЯ для проведення лікування у встановлений лікарем час.

4.2.3. Неухильно дотримуватися всіх лікарських призначень й рекомендацій, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичної допомоги.

4.2.4. Проводити оплату медичних послуг у повному обсязі й за попереднім розрахунком вартості лікування в строки, зазначені в п. 5.3. , п. 5.4.,п.5.5.

4.2.5. Сплатити вартість лікування ускладнень основного захворювання або супутньої патології, виявленої під час обстеження, а також вартість послуг, що зазначені у п. 4.1.7.

4.2.6. Надати правдиві біографічні та адресні дані, та інформацію для анамнезу.

4.2.7. ПАЦІЄНТ погоджується з тим, що певні види лікування будуть проводитися різними фахівцями ВИКОНАВЦЯ.

4.2.8. ПАЦІЄНТ погоджується з тим, що при необхідності провести додаткове обстеження або відповідну консультацію фахівця, що відсутній у ВИКОНАВЦЯ, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені ВИКОНАВЦЕМ, оплачуючи ці обстеження відповідно до прейскурантів відповідних лікувально-профілактичних закладів. В цьому випадку місце проходження додаткового обстеження або одержання відповідної консультації фахівця має бути узгоджене з ВИКОНАВЦЕМ.

4.2.9. Пацієнт надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в закладі Виконавця, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію (в тому числі під час та після надання медичних послуг), за умови забезпечення максимальної анонімності, використання фотографічного зображення та аудіо-, відеозапису за участю Пацієнта при створенні рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів з зображенням Пацієнта, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

4.2.10 Пацієнт усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та аудіо-, відеозапису з його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатним та зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового та/або морального характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. 14.4. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що Виконавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відео фіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Виконавця (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, при зверненні за правовою допомогою до адвокатів).

4.2.11. Інформувати ВИКОНАВЦЯ про претензії до якості його роботи до закінчення лікування.

4.2.12. Дотримуватися правил експлуатації поставлених лікувальних конструкцій, у випадку їхньої поломки або виникнення ускладнень у строк до 12 годин, а по можливості негайно, сповістити

про це ВИКОНАВЦЯ.

4.2.13 ПАЦІЄНТ  погоджується проводити своєчасно професійну гігієну ротової порожнини в стоматології Dr.Nazarchuk (конструкції на імплантах — кожних 3-5 місяців; терапевтичне лікування- кожних 6 місяців; ортопедичні конструкції (вініри, коронки, накладки, знімні протези)- кожних 3-5 місяців).


5. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ), ПОРЯДОК ТА СТРОКИ

РОЗРАХУНКІВ


5.1. Вартість медичної допомоги, що надається за цим Договором, визначається відповідно до  обсягу виконаних робіт і затвердженого ВИКОНАВЦЕМ попереднього розрахунку вартості лікування(Додаток) за умови його корегування у кінці лікування згідно з п.4.1.7.

5.2. Загальна сума цього Договору визначається із сумарної вартості всього обсягу наданої медичної допомоги шляхом складання сум, зазначених у попередньому розрахунку вартості лікування( Додаток) та з урахуванням його корегування згідно з п 4.1.7.

5.3. Оплата лікувальних робіт здійснюється в розмірі 100% до наданої послуги або безпосередньо після її надання (необхідне підкреслити).

5.4. Оплата зубопротезних робіт здійснюється поетапно : 50% від вартості робіт у перше відвідування лікаря-ортопеда, в подальшому — в розмірі суми, що залишилася , не пізніше моменту

постановки зубопротезної конструкції на тимчасовий цемент.

5.5. Оплата хірургічних втручань здійснюється в розмірі 100% до надання послуги і корегується

згідно з п.4.1.7. безпосередньо після втручання, оплата скорегованої різниці здійснюється протягом  5

днів після корегування.

5.6. При бажанні ПАЦІЄНТА провести зубопротезні роботи в строк до 10 днів , вартість послуг

збільшується на 50% та сплачується однією сумою до надання послуг.

5.7. У випадку, коли підсумкова вартість всіх складових наданої медичної допомоги перевищить суму попереднього рахунку, то цю різницю ПАЦІЄНТ повинен погасити не пізніше 5 днів після корегування.

5.8. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання ВИКОНАВЦЕМ

відповідного Договору зі страховою компанією.

5.9. Якщо у процесі надання медичної допомоги виникає потреба в її корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики тощо, то відповідному корегуванню піддається і остаточна вартість медичної допомоги за Договором. Про такі зміни ВИКОНАВЕЦЬ має завчасно сповістити ПАЦІЄНТА, окрім випадків, зазначених у п. 4.1.7. При цьому ПАЦІЄНТ має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики, окрім випадків, зазначених у п. 4.1.7. Якщо ПАЦІЄНТ не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов.

5.10. У випадках дострокового припинення надання стоматологічних послуг ПАЦІЄНТУ з підстав, передбачених п. 3.1.3–3.1.7 цього ДОГОВОРУ, сплачені ПАЦІЄНТОМ кошти не повертаються.

5.11. У разі односторонньої відмови ПАЦІЄНТА від ще ненаданої медичної допомоги йому повертається внесена за неї передоплата.

5.12. У разі неявки ПАЦІЄНТА на операцію без попередження ВИКОНАВЦЯ не менше ніж за 24 години, ПАЦІЄНТ зобов'язаний відшкодувати собівартість підготовки операційної (за прейскурантом на день операції), виключаючи форс-мажорні обставини.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.2. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків медичним персоналом ВИКОНАВЦЯ, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності до чинного законодавства України.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки ПАЦІЄНТА на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи ПАЦІЄНТА;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення ПАЦІЄНТОМ в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у т.ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їхнє несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

г) недотримання ПАЦІЄНТОМ приписів та рекомендацій лікаря та медперсоналу ВИКОНАВЦЯ;

д) інших порушень ПАЦІЄНТОМ встановленого лікарем режиму.

6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які СТОРОНИ не могли передбачити і що перешкоджають СТОРОНАМ виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.5. До форс-мажорних обставин СТОРОНИ відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені,

землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, пандемії, масові захворювання, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, що перешкоджають нормальній діяльності СТОРІН, в тому числі зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини СТОРІН цього Договору.

6.6. СТОРОНА, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.5. Договору, повинна без зволікання повідомити про це іншу сторону письмово будь-якими засобами, але не пізніше як за 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити. В цьому повідомленні має бути зазначений строк виконання обов’язків за Договором.

6.7. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш шести місяців, кожна зі СТОРІН вправі розірвати Договір. При цьому жодна із СТОРІН не має права чекати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

6.8. За порушення строків розрахунку ПАЦІЄНТ сплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ


7.1. У випадку непередбаченої відсутності лікаря в призначений день лікування ВИКОНАВЕЦЬ має право призначити другого лікаря для проведення лікування.

7.2. До початку роботи ВИКОНАВЕЦЬ і ПАЦІЄНТ підписують «Інформаційну згоду» (Додаток) ,а по закінченні роботи – «Акт виконаних робіт» (Додаток ), що є невід’ємними частинами цього Договору.


8.ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


8.1. На виконані ВИКОНАВЦЕМ роботи встановлюється гарантія:

Терапевтичне лікування – терміном до 6 місяців;

Імплантація- терміном до 3 років;

Ортопедичні лікування – терміном до 2 років;

За умови додержання ПАЦІЄНТОМ своїх обов’язків.

8.2. Гарантійні обов’язки містять в собі безкоштовне поновлення виконаної роботи.

Гарантійні обов’язки не поширюються на випадки лікування дітей у випадку їхньої неадекватної поведінки під час лікування.

8.3. Строки виконання гарантійних обов’язків встановлюються індивідуально і за попереднім записом , але не більш ніж у 30-денний строк із моменту сповіщення ВИКОНАВЦЯ ПАЦІЄНТОМ.

8.4. Гарантії не поширюються на випадки, коли ВИКОНАВЕЦЬ змінив тактику лікування за

вимогою ПАЦІЄНТА, незважаючи на свою незгоду, а також у випадках, передбачених п. 5.9 Цього

Договору, коли ПАЦІЄНТ відмовляється від надання запропонованого додаткового лікування чи

діагностики, необхідність яких визначається ВИКОНАВЦЕМ, що повинно бути відображене у додатках до договору.

8.5. Фіксація зубопротезної конструкції ВИКОНАВЦЕМ, що була проведена за узгодженням ПАЦІЄНТА і оплата лікувальної роботи ПАЦІЄНТОМ є визнанням якості виконаної ВИКОНАВЦЕМ роботи.

8.6. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує конфіденційність будь-якої медичної інформації про ПАЦІЄНТА, яка є власністю ВИКОНАВЦЯ. Будь-яка фінансова інформація не зберігається.

8.7. У випадку несвоєчасної оплати чи оплати здійсненої неповним обсягом за надані  стоматологічні послуги, гарантія на виконану роботу ПАЦІЄНТУ  не зберігається.


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до повного

виконання ними визначених Договором обов’язків.

9.2. СТОРОНИ можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених

чинним законодавством України та цим Договором.


10. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК


10.1. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів, що призначаються,

оплати, розкриття (надання) інформації розглядаються та вирішуються шляхом переговорів СТОРІН.

10.2. Досудове врегулювання суперечок є обов’язковим для СТОРІН цього Договору.

10.3. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, суперечка підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням відповідача.

10.4. Під час розгляду суперечок СТОРОНИ керуються чинним законодавством України, зокрема положеннями: Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,

«Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України та ін


  11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 


11.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник, оприлюднений на веб-сайті Виконавця за адресою: www.dr-nazarchuk.ua

11.2. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов'язаний повідомити про це Пацієнтів за 5 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні медичного закладу Виконавця.

11.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

11.4. Нерозірвання Договору та продовження користування медичними послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.


12. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


12.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

12.2. СТОРОНИ мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу СТОРОНУ за 7 днів до призначеного відвідування. Вартість наданих послуг, що була сплачена ВИКОНАВЦЮ за вже виконану роботу згідно до укладеного Договору поверненню не підлягає.

12.3. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку в випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків однією із СТОРІН.

                                                                               

13. ДОДАТКИ

Додаток 1 –  Інформована згода Пацієнта на проведення діагностики та лікування.

Додаток 2 –  Інформована згода Пацієнта на ендодонтичне лікування.

Додаток 3 –  Інформована згода Пацієнта на проведення лікування із застосуванням дентальних імплантатів і кістково-пластичних операцій.

Додаток 4 – Інформована згода Пацієнта на ортопедичне лікування. 

Додаток 5 –  Інформована згода Пацієнта на парадонтологічне лікування.

Додаток 6 – Інформована згода Пацієнта на видалення та резекцію.
Додаток 7 – Інформована згода Пацієнта на відбілювання.

Додаток 8 – Інформована згода Пацієнта на лікування дитини.
Додаток 9 – 
Інформована згода Пацієнта на терапевтичне лікування.
Додаток 10 – 
Положення про гарантійні зобов'язання при наданні стоматологічних послуг.
Додаток 11–
 Інформована добровільна відмова Пацієнта від лікування та гарантійних зобов'язань.

Додаток 12– Інформована згода Пацієнта на проведення оперативного втручання в ділянці верхньої і нижньої щелепи.

                                                                 14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ФОП   Назарчук А.В.                         _________________________________

46020, м. Тернопіль,                            _________________________________

проспект Степана Бандери 45а                 _________________________________

тел. (097)3000-190                           _________________________________

ІПН (ЄДРПОУ): 3111400837                 _________________________________

Рахунок: UA793220010000026005300016590        _________________________________

"УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001             _________________________________

ЄДРПОУ 21133352                             _________________________________

e-mail: dr.nazarchuk@gmail.com                _________________________________                                                                               

www. dr-nazarchuk.ua                                       _________________________________                                                                

ІПН 3111400837                            _________________________________


Підпис _______________________                                                                            Підпис   _______________________

АвторизацияРегистрация